HOME
2018    2月   
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
10:30~  7MHz
RTTY JA0QVJ
11:30~ 50MHz CW JA0VSH
19:00~ 1.9MHz CW JA0VSH
20:00~ 3.5MHz
SSB JA0IRM
11 建国記念の日
17:00~ 3.5MHz
SSB JA0IRM
10:30~  7MHz
RTTY JA0QVJ
21:30~ 1.9MHz CW JA0VSH

12 振替休日
17:00~ 3.5MHz
SSB JA0IRM
13:00~ 7.0MHz SSB JA0VSH
10:00~  7MHz
RTTY JA0QVJ
19:00~ 1.9MHz CW JA0VSH
13
14
15
16
17
18
10:00~ 7MHZ SSB/CW JH0VPO
8:50~9:50  7MHz
RTTY JA0QVJ
16:40~  3.5MHz
SSB JA0IRM
19
20
21
22
23
15:00~7MHz SSB/CW 7M2VPR
24
17:00~ 3.5MHz
SSB JA0IRM
25
17:00~ 3.5MHz
SSB JA0IRM
9:30~11:30 7MHZ SSB JH0VPO
26
27
17:00~ 3.5MHz
SSB JA0IRM
28
17:00~ 3.5MHz
SSB JA0IRM
[管理]
CGI-design